اتوماسیون مرغداری

قیمت شوکر طیور دانخوری آبخوری

قیمت دستگاه شوکر مرغداری |لوازم ​و تجهیزات مرغداری| شوکر طیور| پرورش طیور | برای انواع دان خوری بشقابی و زنجیری و آبخوری نیپل  |

 شوکر مرغداری

قیمت 1+ : 140،000 تومان

قیمت ​5+ : 130،000 تومان